logo
Regulamin

Regulamin portalu partnernawesele.pl


§1 Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego prowadzonego pod adresem partnernawesele.pl (dalej zwanego również „portalem”), zasady korzystania z portalu przez użytkowników portalu, a także warunki świadczenia przez administratora na ich rzecz użytkowników portalu dostępnych w portalu.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu portalu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium rzeczypospolitej polskiej, w tym obowiązującymi bezpośrednio przepisami prawa unii europejskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki użytkowników portalu a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem portalu. Każdy oferent chcący korzystać z funkcji portalu w roli sprzedającego, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i może podejmować  czynności jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

3. Korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

4. Odwiedzający zobowiązany jest zapoznać z treścią regulaminu oraz polityki prywatności oraz stosować się do wszystkich ich postanowień.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy administratorem a użytkownikami portalu będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy z zastosowaniem prawa polskiego oraz obowiązujących bezpośrednio przepisów prawa unii europejskiej.


§2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1) regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują, stanowiącymi jego integralną część. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

⎯ wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się administrator;

⎯ zakaz dostarczania przez użytkowników portalu treści o charakterze bezprawnym; regulamin jest udostępniony użytkownikom portalu nieodpłatnie za pośrednictwem portalu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2) Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym partnernawesele.pl stanowiący platformę internetową, która składa się z szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz użytkowników portalu. Portal służy w szczególności prezentacji produktów oferowanych przez sprzedających.

3) Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący portal, którym jest Michał Siegieda, zamieszkały w Zwierzyniec. adres email: kontakt@partnernawesele.pl

4) użytkownicy portalu – odwiedzający portal oraz sprzedający.

5) Odwiedzający portal – osoba przeglądająca zawartość portalu bez dokonywania uprzedniej rejestracji w serwisie „partnernawesele.pl”, a także każda osoba zarejestrowana w serwisie „partnernawesele.pl”, która nie występuje w charakterze sprzedającego.

6) Sprzedający – występująca w charakterze przedsiębiorcy pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, prezentująca w portalu samodzielnie i dobrowolnie oferowane przez siebie produkty, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie ogłoszenia oraz swoich danych osobowych i kontaktowych dla odwiedzających portal. Sprzedającym może być wyłącznie osoba posiadająca aktywne konto oferenta w serwisie „partnernawesele.pl” i która poprzez zaznaczenie stosownej opcji wyraziła wolę prezentowania swoich produktów za pośrednictwem portalu.

7) Konto – konto oferenta w serwisie „partnernawesele.pl”, za pośrednictwem którego sprzedający wprowadza i zarządza swoimi danymi, produktami i innymi elementami związanymi z korzystaniem z portalu, a także może on w tym miejscu wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w portalu (aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.).

8) Profil sprzedającego – profil oferenta w serwisie „partnernawesele.pl”

9) dane kontaktowe – podawany samodzielnie i dobrowolnie zbiór danych sprzedającego, m. in. telefon, email, linki do profili społecznościowych a takze informacje uzupełniajace do dodawanego ogłoszenia (wiek, wzrost, waga, cena usługi itp.) Dane będą dostępne dla odwiedzających portal.

10) produkt - ogłoszenie zamieszczone przez sprzedającego.

11) Cookies – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Serwis korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywanych na określony okres czasu).

12) Pliki cookies podmiotów trzecich - pliki cookies strony trzeciej – google analytics, google adsense. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk portalu, analityki rozwoju, reklamy, marketingu i remarketingu.

13) Umowa o świadczenie usługi przez administratora – umowa o świadczenie przez administratora usług określonych w niniejszym regulaminie.

14) Usługi portalu- usługi świadczone drogą elektroniczną przez administratora w ramach portalu w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do treści i funkcji portalu.

15) Korzystanie z portalu - każda czynność użytkownika portalu, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w portalu. inne pojęcia, które nie zostały zdefiniowane w regulaminie, mają znaczenie nadane im w regulaminie serwisu partnernawesele.pl, dostępnym na stronie internetowej www.partnernawesele.pl/regulamin, a w razie braku definicji w którymś z tych regulaminów - znaczenie potoczne najbliższe kontekstowi, w którym zostały użyte. W przypadku, w którym w regulamin serwisu „partnernawesele.pl” posługuje się pojęciem serwisu, na potrzeby niniejszego regulaminu rozumieć należy pod tym pojęciem „portal”. W zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie, do zasad korzystania z portalu i świadczenia usług przez administratora, stosuje się unormowania przewidziane w regulaminie serwisu „partnernawesele.pl”.

§3

informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z portalu, usługi oferowane przez portal


1. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: partnernawesele.pl dla sprzedających. Podstawową funkcją portalu jest udostępnianie w sieci internet ogłoszeń zamieszczonych przez sprzedających. Za pośrednictwem portalu świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz sprzedających oraz bezpłatne usługi na rzecz odwiedzających portal związane z przedmiotem działania portalu.

2. Administrator świadczy za pośrednictwem portalu następujące usługi:

- możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w portalu na temat sprzedających i zamieszczonych przez nich produktów;

- udostępnienie odwiedzającym narzędzi do kontaktu ze sprzedającym;

- wyszukiwarka ogłoszeń,

- dodawanie i edycja ogłoszeń przez sprzedających

- wgląd do wyodrębnionych tematycznie katalogów portalu oraz korzystanie z wyszukiwarki produktów.

- możliwość promowania ogłoszeń


3. Uczestnictwo w portalu jako sprzedający jest dobrowolne. Dane kontaktowe sprzedającego będą udostępniane wyłącznie dla odwiedzających portal zainteresowanych ich uzyskaniem. Odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie sprzedającego po wniesieniu stosownej opłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. Przeglądanie portalu w charakterze odwiedzającego portal jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Zabrania się z korzystania z portalu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób mogący powodować zakłócenia w funkcjonowaniu portalu.

6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że administrator nie jest sprzedawcą, prezentowanych w portalu produktów ani też stroną transakcji dokonywanej przez użytkowników portalu w ramach prezentowanej w portalu oferty. W szczególności portal nie jest sklepem internetowym, a jedynie witryną internetową zawierającą informatyczne narzędzia internetowe umożliwiające odwiedzającym portal porównywanie ogłoszeń, wgląd do informacji handlowych sprzedających. Administrator nie odpowiada za aktualność, zupełność ani rzetelność ogłoszeń.

7. W pozostałym zakresie do ustalenia zasad korzystania z portalu odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §3 ust. 3 i 9 regulaminu serwisu „partnernawesele.pl”.


§4

Usunięcie lub zablokowanie konta i/lub ogłoszenia

1. Administrator - poza przypadkami wprost opisanymi w niniejszym regulaminie - może zablokować (stale lub czasowo) lub usunąć konto (wraz ze wszystkimi jego ogłoszeniami), jeśli ten:

a) podejmuje próbę destabilizacji działania portalu;

b) wprowadza do portalu ogłoszenia oferowania produktów zabronionych niniejszym regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

c) działa na szkodę administratora, innych sprzedających lub odwiedzających portal;

d) nie uiścił stosownych opłat zgodnych z cennikiem, mimo istnienia takiego obowiązku;

e) przesyła za pośrednictwem portalu niezamówione informacje handlowe w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

f) posługuje się w procesie w trakcie korzystania z funkcji portalu nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób (np kopiowanie zdjęć ze sklepów internetowych);

g) Wielokrotnie dodaje i usuwa podobne ogłoszenie w celu uzyskania wyższej pozycji produktu w wyszukiwarce.

h) Zamieszcza ogłoszenie w kategorii niepasującej do jego profilu działalności

i) Zamieszcza dane kontaktowe w opisie badz polach do tego nieprzeznaczonych

j) w inny sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Administrator - poza przypadkami wprost opisanymi w niniejszym regulaminie - ma też prawo zablokować (stale lub czasowo) ogłoszenie lub konto, jeśli w opisie produktu znajdują się elementy zabronione przez niniejszy regulamin lub przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności jeśli zachodzą przesłanki opisane w §4 ust. 4 Regulaminu serwisu „partnernawesele.pl.”

3. W pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §4 ust. 5, 9 i 10a regulaminu serwisu „partnernawesele.pl”.


§5

Uczestnictwo w portalu

1. Konto sprzedającego zakładane jest za pośrednictwem serwisu partnernawesele.pl jako konto dostępne dla oferenta. Szczegółowe zasady rejestracji konta opisane zostały w regulaminie serwisu „partnernawesele.pl” i pozostają wiążące dla sprzedającego, który wyraża wolę korzystania z portalu.

2. Sprzedający, który chce korzystać z portalu, zobowiązany jest zarejestrować się w serwisie jako oferent prezentujący w serwisie produkty. Uczestnictwo w portalu wymaga również zaznaczenia odrębnego pola, potwierdzającego chęć korzystania z funkcji portalu.

3. Podmiot, który nie dokona rejestracji w serwisie zgodnie z ust. 2 Powyżej, nie może korzystać z funkcji portalu jako sprzedający w jakiejkolwiek formie i zakresie.

4. Jedna osoba może dodać maksymalnie cztery ogłoszenia w portalu (jedno ogłoszenie w kategorii "oferuję towarzystwo" oraz 3 ogłoszenia w kategorii "szukam partnera"). 

5. Zabroniony jest dostęp do portalu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z portalu bez ingerencji użytkownika.


§6

Obowiązki sprzedającego - reguły dotyczące ogłoszenia

1. Opis ogłoszenia nie może zawierać słów kluczowych niezwiązanych z oferowanym produktem, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.

2. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w portalu ogłoszenia, ich treści oraz dostawę/wydanie produktów nabytych przez odwiedzających portal na podstawie odrębnej umowy zawartej ze sprzedającym.

3. Cena produktu nie jest obligatoryjnym elementem ogłoszenia. Podane przez sprzedającego ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji w stosunku do administratora.

4. Przykładowa cena powinna odzwierciedlać rzeczywisty cennik prezentowanego produktu. administrator zastrzega sobie prawo usunięcia zawartości pola przykładowej ceny bez podania przyczyny.

5. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na ochronę danych osobowych administrator nie udostępnia adresów email i innych danych kontaktowych sprzedających w sposób jawny, chyba że sprzedający sam wykaże taką wolę.

6. W pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §6 ust. 1, 2, 7 i 8 regulaminu serwisu „partnernawesele.pl”.

7. Dane kontaktowe a w szczególności numer telefonu oraz adres email mogą być zamieszczone jedynie w polach do tego przeznaczonych. Nie wolno podawać danych kontaktowych w opisie ogłoszenia


§7

Zakończenie współpracy oraz procedura reklamacyjna

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest ze sprzedającym na czas nieokreślony.

2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w portalu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia portalu przez odwiedzającego portal.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta ze sprzedającym może nastąpić na skutek: 

- wypowiedzenia przez administratora umowy bez podania przyczyny;

- Wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez administratora umowy w przypadku naruszenia przez sprzedającego postanowień niniejszego regulaminu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub działania na szkodę portalu albo innych sprzedających lub odwiedzających. W takim przypadku nie jest możliwa ponowna rejestracja takiego sprzedającego w serwisie. Ocena i podjęcie decyzji w tym zakresie należy wyłącznie do administratora. 

4. Sprzedający z ważnej przyczyny może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie maila z adresu, z którego konto zostało założone, na adres: kontakt@partnernawesele.pl. Konto z serwisu usuwa administrator po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i po upływie terminu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia.

6. Użytkownik portalu nie może bez uprzedniej zgody usługodawcy wyrażonej na piśmie, kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć zawartych w portalu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub określonych w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z portalem bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez użytkowników.

8. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie serwisu mogą być kierowane do administratora pod adres email kontakt@partnernawesele.pl

9. Użytkownik portalu ma prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia usługi.

10. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@partnernawesele.pl.

11. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (adres e-mail, numer telefonu, informacje na temat zamówienia) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

12. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail.

13. Użytkownik portalu będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (stałe polubowne sądy konsumenckie, miejski lub powiatowy rzecznik konsumenta).


§8

Rola portalu i odpowiedzialność administratora z tytułu sprzedaży produktów

1. Administrator za pomocą portalu umożliwia zapoznanie się z ofertą sprzedających, nie jest jednak stroną zobowiązań powstałych w wyniku kontaktu pomiędzy sprzedającymi i odwiedzającymi portal, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe ze sprzedającymi.

2. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy produktu przez sprzedającego lub za jakość produktu, jak również za wszelkie działania lub zaniechania odwiedzających portal i sprzedających.

3. Dane dotyczące produktów umieszczane w portalu pochodzą od sprzedających prezentujących produkty w ramach portalu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością produktu, użytkownik portalu powinien kontaktować się bezpośrednio ze sprzedającym.

4. Transakcja pomiędzy użytkownikiem portalu a sprzedającym odbywa się na warunkach określonych przez sprzedającego w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Administrator nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem sprzedaży produktu, nie odpowiada za działania sprzedających i odwiedzających portal, w szczególności za jakość produktu, jego dostawę/wydanie oraz za wypłacalność stron zawartej ostatecznie umowy.

6. Administrator nie odpowiada również w jakimkolwiek zakresie:

a) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z produktem i transakcją sprzedaży,

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez strony umowy sprzedaży produktu;

c) za jakość produktu;

d) za niezgodność produktu z jego opisem w ogłoszeniu;


§9

Polityka w zakresie praw autorskich i pokrewnych

1. Wszelkie materiały, w tym elementy portalu, w tym jej nazwa, funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. „Layout”), znaki towarowe oraz inne informacje, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. Zabronione jest bez uprzedniej zgody administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub określonych w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

3. W pozostałym zakresie do kwestii praw autorskich i pokrewnych odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia §10 serwisu „partnernawesele.pl”


§10

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie gwarantuje ciągłego, niezakłóconego dostępu do portalu oraz nie zapewnia stałej dostępności wszystkich funkcji portalu i ich bezbłędnego działania.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia portalu w celu jej ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników portalu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez użytkownika portalu w związku z:

- funkcjonowaniem portalu, w szczególności zakłóceniem dostępności wszystkich funkcji portalu bądź ich błędnym działaniem.

- Naruszeniem przez użytkownika portalu praw osób trzecich.

- Funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością administratora lub nie są przez niego obsługiwane.

- Usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością administratora lub nie są przez niego obsługiwane.

4. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w portalu przez sprzedających, za ich prawdziwość, rzetelność i legalność, a także za autentyczność i legalność fotografii. Administrator oświadcza, że nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

5. Administrator nie odpowiada za autentyczność, rzetelność i legalność informacji i danych podawanych przez sprzedających - administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych portalu zgromadzonych w systemach komputerowych administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci internet lub na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których sprzedający przypisał oferowany przez siebie produkt.

8. Administrator ma prawo edytować, usuwać: zdjęcia, dane kontaktowe, ceny, opis ogłoszenia.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez użytkowników portalu do zespołu obsługi portalu , a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem portalu (faq), udzielanymi poradami i innych, co do których administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez użytkowników portalu.

11. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie portalu mogą być kierowane do administratora pod adres email kontakt@partnernawesele.pl


§11

Opłaty

1. Korzystanie przez odwiedzających portal z portalu jest bezpłatne.

2. Korzystanie z portalu przez sprzedających jest bezpłatne, ale umożliwia także skorzystanie z usług płatnych (promowanie ogłoszeń).

3. Sprzedający będzie mógł dodać produkty do swojego konta. Dane wyświetlane w ogłoszeniu zależne będą od wybranego pakietu.

4. Szczegółowy cennik promocji ogłoszeń jest dostępny do wglądu na stronie internetowej: partnernawesele.pl/panel po zalogowaniu do panelu użytkownika. Ceny są cenami brutto. Ceny wyrażone są w złotych polskich (pln).

5. Opłata będzie uiszczania z góry.

6. Skorzystanie z portalu wymaga wyrażenia przez sprzedającego zgody na wysokość opłat określonych w cenniku.

7. Zmiana cennika nie stanowi zmiany regulaminu. Nowy cennik obowiązuje z chwilą jego opublikowania na stronie opisane w ust. 4 Powyżej, z zastrzeżeniem, że do umów już zawartych do końca okresu obowiązywania opłaconej usługi obowiązuje dotychczasowy cennik.

8. Administrator dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności portalu. Odpłatne funkcjonalności portalu zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności portalu.


§12

Reguły dodawania opinii

1. Aktualnie portal nie umożliwia dodawania opinii na temat zamieszczonych ogłoszeń w portalu


§13

Dane osobowe

1. Korzystanie z portalu lub z poszczególnych oferowanych w nim usług może wiązać się z koniecznością podania przez sprzedającego lub odwiedzającego portal danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować ograniczenie możliwość korzystania z portalu lub z poszczególnych usług oferowanych przez portal.

2. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodną z wymaganiami określonymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dz. Urz. Uel 199 z dnia 04.05.2016 r., Str. 1) – Dalej: rodo.

3. Administratorem danych osobowych jest: Michał Siegieda zamieszkały w Zwierzyniec. Mail: kontakt@partnernawesele.pl).

4. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych w związku z działaniem serwisu należy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@partnernawesele.pl

5. Szczegółowo kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje polityka prywatności dostępna pod linkiem: https://www.partnernawesele.pl/polityka_prywatnosci


§14

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 29.06.2022 r.

2. O treści zmian regulaminu sprzedający zostanie poinformowany mailowo lub przez umieszczenie przez administratora stosownej informacji na stronie zawierającej regulamin i publikację nowej treści regulaminu. 

3. Oświadczenie sprzedającego o niezaakceptowaniu zmian w regulaminie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego informacji o nowej treści regulaminu, spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i brak możliwości korzystania z portalu w charakterze sprzedającego.

4. Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem partnernawesele.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.